Tiến Trình Toàn Cầu Hóa /Globalization/Mondialisation/Art(hur) Anderson Bài Ka Kiểm Toán

Khi nghe tin Enron bị phá sản qua tài kiểm toán auditing của Anderson corp.

Art(hur) Anderson Bài Ka Kiểm Toán


Nghệ thuật kiểm toán
Từ tiền đề chính xác
Từ lòng tin lẫn nhau
Anderson quả là siêu nghệ thuật
Enron & Anderson hợp xướng liên minh
Trị giá cổ phần cao như thủy triều lên
Nhưng giờ đây sập tiệm phá sản
Quỹ Liên bang phát động cơ hội
Tô hồng điểm đỏ gian thương không tài khoản
*
Anderson quả là nghệ thuật :
Siêu kiểm toán !!

Nguyễn Hữu Viện