NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2 /"FREEDOM ! DEMOCRACY ! LIBERTY ! We just call your three Names to say we dream about You ! "

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-9ndp7i3d0

 Đang nằm nhà thương nhưng vẫn đến tham gia Tổng Tuyệt Thực"FREEDOM ! DEMOCRACY ! LIBERTY ! We just call your three Names to say we dream about You ! "


Thân tặng Anh Vũ Tiến Tri, hiện đang sống tại Bảo
 Lộc, Lâm Đồng.
Dù bị chấn thương ở chân trái, Anh Vũ Tiến Tri đi lại
 khó khăn nhưng vẫn có mặt khá sớm tại địa điểm
 tập trung Chiến dịch Tổng Tuyệt Thực sáng 25/7/2015 tại Sài Gòn 
https://www.youtube.com/watch?v=V-9ndp7i3d0

 Đang nằm nhà thương nhưng vẫn đến tham gia Tổng Tuyệt Thực"FREEDOM ! DEMOCRACY ! LIBERTY ! We just call your 
three Names to say we dream about You ! "No National Day to celebrate
September 2nd is the biggest Lie 
of the 20th Century 

No National Day to celebrate
Autumn Revolution is the biggest lie 
of the 20th Century 

No FREEDOM of expression 
No the Vietnam Spring
No Sincerity Song to sing together
In a country where Red dictators are kings 
In fact our Homeland is now just another hell on Earth

https://www.youtube.com/watch?v=Sv87ESHXMSg 

Je chante avec toi Liberté


No land no house no farm
For poor farmers
No August night
No August moon
No land no house no farm
For poor farmers
No Autumn day 
No Autumn sun 

https://www.youtube.com/watch?v=H21EYbpld6M

WE ARE ONE TỔNG TUYỆT THỰC tại PARIS PHÁP QUỐC, 25-7-2015


No National Day to celebrate
September 2nd is the biggest lie 
of the 20th Century 

No National Day to celebrate
Autumn Revolution is the biggest lie 
of the 20th Century 
 No Spring rain
No Hope for the Youth blooms
But what it is
These following words are something true
"FREEDOM we just call your Name to say we dream about You ! "
Now we just call your Name - FREEDOM how much we are thirsty of YOU
" FREEDOM ! 
We, the Vietnamese people
We just call your Name to say we dream about You ! "
And we do hope to have FREEDOM in our profound Hearts

https://www.youtube.com/watch?v=KsslLtPqxQ0

Chiến dịch "We Are One" tại Washington DC 


No National Day to celebrate
September 2nd is the biggest lie 
of the 20th Century 

No National Day to celebrate
Autumn Revolution is the biggest lie 
of the 20th Century 

No FREEDOM of expression 
No the Vietnam Spring
No Sincerity Song to sing together
In a country where Red dictators are kings 
In fact our Homeland is now just another hell on Earth
No land no house no farm
For poor farmers
No August night
No August moon
No land no house no farm
For poor farmers
No Autumn day 
No Autumn sun 
No National Day to celebrate
September 2nd is the biggest lie 
of the 20th Century 


https://www.youtube.com/watch?v=lZamWbAiPb0

 NGÀY TỔNG TUYỆT THỰC TOÀN CẦU TẠI SYDNEY TOWN HALL, 25/07/2015
 WE ARE ONE - VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄNo National Day to celebrate
Autumn Revolution is the biggest lie 
of the 20th Century 
 No Spring rain
No Hope for the Youth blooms

But what it is
These following words are something true
"DEMOCRACY we just call your Name to say we dream about You ! "
Now we just call your Name - DEMOCRACY  how much we are thirsty of YOU
" DEMOCRACY ! 
We, the Vietnamese people
We just call your Name to say we dream about You ! "
And we do hope to have DEMOCRACY in our profound Hearts

https://www.youtube.com/watch?v=ZTp8eMH9oeY 

Chiến dịch Tổng Tuyệt Thực tại Sài Gòn

No National Day to celebrate
September 2nd is the biggest lie 
of the 20th Century 

No National Day to celebrate
Autumn Revolution is the biggest lie 
of the 20th Century 

No FREEDOM of expression 
No the Vietnam Spring
No Sincerity Song to sing together
In a country where Red dictators are kings 
In fact our Homeland is now just another hell on Earth
No land no house no farm
For poor farmers
No August night
No August moon
No land no house no farm
For poor farmers
No Autumn day 
No Autumn sun 
No National Day to celebrate
September 2nd is the biggest lie 
of the 20th Century 


https://www.youtube.com/watch?v=jupLo4uHRQQ 

Sài Gòn: We Are One - Chúng Ta Là Một 


No National Day to celebrate
Autumn Revolution is the biggest lie 
of the 20th Century 
 No Spring rain
No Hope for the Youth blooms
But what it is
These following words are something true
"LIBERTY we just call your Name to say we dream about You ! "
Now we just call your Name - LIBERTY how much we are thirsty of YOU
" LIBERTY ! 
We, the Vietnamese people
We just call your Name to say we dream about You ! "
And we do hope to have LIBERTY in our profound Hearts

https://www.youtube.com/watch?v=SG2b5IqefpM 
 Song for Liberty


"FREEDOM !
DEMOCRACY !
LIBERTY ! 
We, the Vietnamese people
We just call your three Names to say 
we dream about You !
FREEDOM !
DEMOCRACY !
LIBERTY ! "
MILLIONS OF HONEST PEOPLE 


*********************


https://www.youtube.com/watch?v=V-9ndp7i3d0

 Đang nằm nhà thương nhưng vẫn đến tham gia Tổng Tuyệt Thực "TỰ DO ! DÂN CHỦ ! Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi hai Tên 
bảo rằng chúng tôi mơ ước khát khao TỰ DO ! DÂN CHỦ ! "
*******************************************

Thân tặng Anh Vũ Tiến Tri, hiện đang sống tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Dù bị chấn thương ở chân trái, Anh Vũ Tiến Tri đi lại khó 
khăn nhưng vẫn có mặt khá sớm tại địa điểm tập trung 
Chiến dịch Tổng Tuyệt Thực sáng 25/7/2015 tại Sài Gòn  

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Không có TỰ DO ngôn luận 
Không có Mùa Xuân Việt Nam 
Không có Bài ca Chân tình để cùng nhau ca hát
Trong một Đất nước nơi các tên Độc tài Đỏ là Hồng đế 
Thật ra Quê Nhà giờ chỉ là Hỏa ngục trên địa đàng 
Nơi ấy Người Việt lưu đày ngay giữa Quê Hương mình 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv87ESHXMSg 

 Je chante avec toi Liberté Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Đêm tháng Tám
Không có Trăng tháng Tám
Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Ngày Mùa Thu
Không có Mặt trời Mùa Thu
 
Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20
 
https://www.youtube.com/watch?v=H21EYbpld6M

 WE ARE ONE TỔNG TUYỆT THỰC tại PARIS PHÁP QUỐC, 25-7-2015 

Không có Xuân vũ mưa Xuân
Không có Hy vọng gì cho Tuổi Trẻ nở hoa thăng hoa
Nhưng chỉ những gì còn động lại đây
Vài chữ sau đây là những điều chân thật

"TỰ DO ! Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên bảo rằng chúng tôi mơ ước khát khao TỰ DO ! "
Giờ đây Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên - TỰ DO 
Chúng tôi khao khát khát vọng về Em TỰ DO ! 
 Chúng tôi, Dân Việt 
 Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên Em bảo rằng chúng tôi mơ ước khát khao Em TỰ DO ! "
Và chúng tôi kỳ vọng có TỰ DO trong sâu thẳm đáy hằng chục triệu Con Tim"

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

https://www.youtube.com/watch?v=KsslLtPqxQ0

 Chiến dịch "We Are One" tại Washington DC  

Không có TỰ DO ngôn luận 
Không có Mùa Xuân Việt Nam 
Không có Bài ca Chân tình để cùng nhau ca hát
Trong một Đất nước nơi các tên Độc tài Đỏ là Hồng đế 
Thật ra Quê Nhà giờ chỉ là Hỏa ngục trên địa đàng 
Nơi ấy Người Việt lưu đày ngay giữa Quê Hương mình 

Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Đêm tháng Tám
Không có Trăng tháng Tám
Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Ngày Mùa Thu
Không có Mặt trời Mùa Thu

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

https://www.youtube.com/watch?v=lZamWbAiPb0

 NGÀY TỔNG TUYỆT THỰC TOÀN CẦU TẠI SYDNEY TOWN HALL, 25/07/2015 - WE ARE ONE - VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Không có DÂN CHỦ ngôn luận 
Không có Mùa Xuân Việt Nam 
Không có Bài ca Chân tình để cùng nhau ca hát
Trong một Đất nước nơi các tên Độc tài Đỏ là Hồng đế 
Thật ra Quê Nhà giờ chỉ là Hỏa ngục trên địa đàng 
Nơi ấy Người Việt lưu đày ngay giữa Quê Hương mình 

Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Đêm tháng Tám
Không có Trăng tháng Tám
Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Ngày Mùa Thu
Không có Mặt trời Mùa Thu
 


Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20
 
Không có Xuân vũ mưa Xuân
Không có Hy vọng gì cho Tuổi Trẻ nở hoa thăng hoa
Nhưng chỉ những gì còn động lại đây
Vài chữ sau đây là những điều chân thật

" DÂN CHỦ ! Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên bảo rằng chúng tôi mơ ước khát khao DÂN CHỦ ! "
Giờ đây Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên - DÂN CHỦ 
Chúng tôi khao khát khát vọng về Em DÂN CHỦ ! 
 Chúng tôi, Dân Việt 
 Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên Em bảo rằng chúng tôi mơ ước khát khao Em DÂN CHỦ ! "
Và chúng tôi kỳ vọng có DÂN CHỦ trong sâu thẳm đáy hằng chục triệu Con Tim"
 

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Không có TỰ DO ngôn luận 
Không có Mùa Xuân Việt Nam 
Không có Bài ca Chân tình để cùng nhau ca hát
Trong một Đất nước nơi các tên Độc tài Đỏ là Hồng đế 
Thật ra Quê Nhà giờ chỉ là Hỏa ngục trên địa đàng 
Nơi ấy Người Việt lưu đày ngay giữa Quê Hương mình 

Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Đêm tháng Tám
Không có Trăng tháng Tám
Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Ngày Mùa Thu
Không có Mặt trời Mùa Thu

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20
 
 Không có Xuân vũ mưa Xuân
Không có Hy vọng gì cho Tuổi Trẻ nở hoa thăng hoa
Nhưng chỉ những gì còn động lại đây
Vài chữ sau đây là những điều chân thật

" DÂN CHỦ ! Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên bảo rằng chúng tôi mơ ước khát khao DÂN CHỦ ! "
Giờ đây Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên - DÂN CHỦ 
Chúng tôi khao khát khát vọng về Em DÂN CHỦ ! 
 Chúng tôi, Dân Việt 
 Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên Em bảo rằng chúng tôi mơ ước khát khao Em DÂN CHỦ ! "
Và chúng tôi kỳ vọng có DÂN CHỦ trong sâu thẳm đáy hằng chục triệu Con Tim"

 Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Không có TỰ DO ngôn luận 
Không có Mùa Xuân Việt Nam 
Không có Bài ca Chân tình để cùng nhau ca hát
Trong một Đất nước nơi các tên Độc tài Đỏ là Hồng đế 
Thật ra Quê Nhà giờ chỉ là Hỏa ngục trên địa đàng 
Nơi ấy Người Việt lưu đày ngay giữa Quê Hương mình 

Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Đêm tháng Tám
Không có Trăng tháng Tám
Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Ngày Mùa Thu
Không có Mặt trời Mùa Thu

https://www.youtube.com/watch?v=jupLo4uHRQQ 

 Sài Gòn: We Are One - Chúng Ta Là Một

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Kách mạng Mùa Thu là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

Không có TỰ DO ngôn luận 
Không có Mùa Xuân Việt Nam 
Không có Bài ca Chân tình để cùng nhau ca hát
Trong một Đất nước nơi các tên Độc tài Đỏ là Hồng đế 
Thật ra Quê Nhà giờ chỉ là Hỏa ngục trên địa đàng 
Nơi ấy Người Việt lưu đày ngay giữa Quê Hương mình 

Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Đêm tháng Tám
Không có Trăng tháng Tám
Không đất không nhà không ruộng
Cho nông dân nghèo cùng
Không có Ngày Mùa Thu
Không có Mặt trời Mùa Thu

Chẳng có Ngày Quốc Khánh để lễ hội 
Ngày 2 tháng Chín là Quả lừa vĩ đại 
của Thế kỷ 20

https://www.youtube.com/watch?v=SG2b5IqefpM 

 Song For Liberty 
 
" TỰ DO !
DÂN CHỦ !
Chúng tôi, Dân Việt 
Giờ đây Chúng tôi chỉ gọi hai Tên TỰ DO - DÂN CHỦ 
Chúng tôi khao khát khát vọng về Em DÂN CHỦ - TỰ DO ! 
 Chúng tôi, Dân Việt 
 Chúng tôi, Dân Việt chỉ gọi Tên Em bảo rằng 
chúng tôi mơ ước khát khao Em TỰ DO - DÂN CHỦ ! "
Và chúng tôi kỳ vọng có DÂN CHỦ - TỰ DO 
 trong sâu thẳm đáy hằng chục triệu Con Tim

Chúng tôi hằng khát khao mơ ước 
TỰ DO ! 
DÂN CHỦ ! "


 

MILLIONS OF HONEST PEOPLE - TRIỆU LƯƠNG DÂN - MILLIONS DE GENS HONNETES 

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain