Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER/My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père


My Father's Eyes (Les Yeux De Mon Père)

Sailing down behind the sun,
Vogant derrière le soleil
Waiting for my prince to come.
Attendant la venue de mon prince
Praying for the healing rain
Priant pour la pluie guérisseuse
To restore my soul again.
Qui pourrait restaurer mon âme

Just a toerag on the run.
Rien qu'un toerag dans la course
How did I get here ?
Comment suis-je arrivé là ?
What have I done ?
Qu'ai-je fait ?
When will all my hopes arise ?
Quand est-ce que mes espoirs se réaliseront ?
How will I know him ?
Comment saurai-je que c'est lui ?
When I look in my father's eyes.
Quand je regarde dans les yeux de mon père
My father's eyes.
Les yeux de mon père
When I look in my father's eyes.
Quand je regarde dans les yeux de mon père
My father's eyes.
Les yeux de mon père

Then the light begins to shine
Alors la lumière se met à briller
And I hear those ancient lullabies.
Et j'entends ces anciennes berceuses
And as I watch this seedling grow,
Et comme je regarde ce semis croître
Feel my heart start to overflow.
Je sens mon coeur déborder

Where do I find the words to say ?
Où puis-je trouver les mots pour dire ?
How do I teach him ?
Comment lui enseigner ?
What do we play ?
À quoi jouer ?
Bit by bit, I've realized
Petit à petit, j'ai réalisé
That's when I need them,
Que c'est là où j'ai besoin d'eux
That's when I need my father's eyes.
C'est là où j'ai besoin des yeux de mon père
My father's eyes.
Les yeux de mon père
That's when I need my father's eyes.
C'est là où j'ai besoin des yeux de mon père
My father's eyes.
Les yeux de mon père

Then the jagged edge appears
Puis le bord dentelé apparaît
Through the distant clouds of tears.
À travers le distant nuage de larmes
I'm like a bridge that was washed away ;
Je suis comme un pont emporté par la pluie
My foundations were made of clay.
Mes fondations étaient faites de glaise

As my soul slides down to die.
Pendant que mon âme glisse vers la mort
How could I lose him ?
Comment ai-je pu le perdre ?
What did I try ?
Qu'ai-je essayé ?
Bit by bit, I've realized
Petit à petit, j'ai réalisé
That he was here with me ;
Qu'il était là avec moi
I looked into my father's eyes.
J'ai regardé dans les yeux de mon père
My father's eyes.
Les yeux de mon père
I looked into my father's eyes. .
J'ai regardé dans les yeux de mon père

My father's eyes.
Les yeux de mon père
My father's eyes.
Les yeux de mon père
I looked into my father's eyes.
J'ai regardé dans les yeux de mon père
My father's eyes
Les yeux de mon père
My Father's eyes
Les yeux de mon père 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6